Home » Leerlingbegeleiding » Aanbod begeleiding

Aanbod begeleiding

Welbevinden

Fase 0 in het zorgcontinuüm

De school heeft een antipestbeleid uitgewerkt. We proberen samen met de betrokken leerlingen naar oplossingen te zoeken. De leerkracht speelt hierbij een coachende rol. Er wordt vertrokken vanuit de ‘no blame’ aanpak, maar als het probleem zich blijft voordoen, worden er uiteraard maatregelen genomen.

De leerlingen werken actief mee aan het schoolbeleid via de leerlingenraad.

De klassenraad besteedt aandacht aan het welbevinden van elke leerling.

Via de attituderapporten en de hieraan gekoppelde opvolggesprekken proberen we het gedrag van een leerling beter te begrijpen en indien nodig samen naar oplossingen te zoeken.

Om de twee jaar is er een projectdag rond relationele vorming op school.

Leren organiseren en plannen

Fase 0 in het zorgcontinuüm

Op de onthaaldag leren de leerlingen zich organiseren, gecoacht door hun titularis.

Er worden klassikale sessies ingericht rond orde en structuur in het titularisuur, zoals het organiseren van de locker en de schooltas, het goed gebruiken van de agenda, een planning opmaken voor de examens, …

structuur

Voor leerlingen die nood hebben aan extra begeleiding worden er sessies orde en structuur in kleine groepjes aangeboden. (Fase 1).

Leren leren

Fase 0 in het zorgcontinuüm

In het titularisuur worden klassikale sessies ingericht rond leren leren.

Voor leerlingen die nood hebben aan extra begeleiding worden sessies leren leren in kleine groepjes aangeboden. (Fase 1)

Bij een dreigend tekort kan een leerkracht beslissen om vakgebonden remediëring aan te bieden. De vakleerkracht speelt hierbij een coachende rol.

Preventieve gezondheidszorg

Het schoolteam zet ook in op preventieve gezondheidszorg voor elke leerling.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Fase 0 in het zorgcontinuüm

De school zorgt voor een gevarieerd voedingsaanbod, rekening houdend met allergenen. Er wordt gratis water voorzien. De werkgroep gezondheidszorg staat in voor het informeren van de leerlingen over gezonde voeding en organiseert tijdens de gezondheidsweek allerhande initiatieven waarbij de leerlingen geprikkeld worden om te bewegen.

De school zet in op sport via het vak lichamelijke opvoeding, waarin verschillende sporten, activiteiten en spelen aan bod komen. Tijdens de middag zijn er vrijblijvende ontspanningsspelen en een jaarlijkse klassencompetitie. Ook kunnen onze leerlingen deelnemen aan tal van parascolaire sportieve activiteiten. Onze leerlingen komen met de fiets naar school en ook bij uitstappen wordt vaak gebruik gemaakt van de fiets als transportmiddel.

Smart communiceren

Fase 0 in het zorgcontinuüm

Via een tweejaarlijkse projectdag trainen we onze leerlingen in mediawijsheid.
De leerlingenraad wordt hier telkens actief bij betrokken.

socialmedia

Leren omgaan met verslaving

Fase 0 in het zorgcontinuüm

Als school willen we de kritische geest van de jongeren verder aanwakkeren door tabakseducatie in de lessen. Ook gaan we met de hele school de uitdaging aan om vijf challenges te volbrengen. Met het project ‘Bullshit Free Generation’ willen we een generatie doen ontwaken die, als het over roken gaat, kritischer en weerbaarder is dan ooit tevoren.

Relationele vorming

Fase 0 in het zorgcontinuüm

Om de twee jaar wordt er op niveau van de school een projectdag uitgewerkt rond relaties. Leerlingen kunnen met vragen rond voorlichting terecht bij deskundigen. Daarnaast zetten we vooral in op het trainen in weerbaarheid en een open houding tegenover relaties in veelvoud.

visiecommunicatiestlb

Omgaan met stress

Fase 1 in het zorgcontinuüm

Tijdens het overleg met ouders en het lerarenteam en via de online evaluatie van de eerste examenperiode op Smartschool komt er soms faalangst aan het licht bij bepaalde leerlingen. De leerlingenbegeleiding biedt enkele sessies rond ‘omgaan met stress’ aan in kleine groepjes of indien nodig individueel.

Oriëntering

Fase 0 in het zorgcontinuüm

We maken als middenschool grondig werk van een objectieve oriëntering op maat van de leerling. De CEL leerlingenbegeleiding wordt hierdoor bijgestaan door de graadcoördinator.

Tijdens de tweejaarlijkse bedrijvendag en de proefdagen in onze partnerscholen LTI en VTI maken de leerlingen kennis met richtingen uit de tweede graad, al naar gelang hun persoonlijke interesse.

Tijdens het titularisuur krijgen de leerlingen van het tweede jaar verschillende infosessies met behulp van het boekje ‘Op stap naar de tweede graad’.

Het CLB organiseert een infoavond over de structuur van het onderwijs en de mogelijkheden voor ouders en een infovoormiddag voor de leerlingen tijdens het tweede trimester.

Gerichte zorg

Fase 1 en 2 in het zorgcontinuüm 

Indien er verhoogde zorg nodig is, wordt er een samenwerkingscontract voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, dysfasie, DCD en andere ontwikkelingsstoornissen opgemaakt. Alle partijen worden hierbij betrokken: leerling, ouders, leerkrachten, titularis, CEL leerlingenbegeleiding, externen … We kiezen voor een dynamisch samenwerkingscontract waarbij de specifieke behoefte van elke leerling in kaart wordt gebracht en er ruimte is voor evolutie.

Een individueel handelingsplan wordt opgemaakt voor leerlingen met een specifieke zorgnood, waarbij de school in overleg met de ouders en leerling redelijke aanpassingen voorziet en zorg op maat aanbiedt.

Leerlingen met een zorgplan voor taal of wiskunde maken hun examen in de zorgklas met behulp van voorleessoftware. Het programma ClaroRead wordt door de school gratis aangeboden en kan door de leerling ook thuis gebruikt worden. Indien er bij een leerling sprake is van ernstige lees- en schrijfproblemen, mag de computer ook als schrijfgerei gebruikt worden en worden er digitale boeken aangevraagd via de website ADIBib.

 

 

Er kan een volgkaart voor orde en structuur of voor gedrag opgelegd worden met als doel ‘ongewenst gedrag benoemen, positief gedrag bevestigen’.

We zetten als school in op vernieuwing: alle leerkrachten volgen nascholingen om op de hoogte te blijven van nieuwe evoluties inzake leef- en leerzorg.

%d bloggers liken dit: