Home » Leerlingbegeleiding » Zorg op maat

Zorg op maat

We willen als school inzetten op de totale ontwikkeling van alle leerlingen, zodat de leerling sterker wordt en klaar is om te functioneren in onze maatschappij. Hierbij houden we rekening met de individuele mogelijkheden maar verliezen de realiteit niet uit het oog.

De zorg op onze school leunt op twee evenwaardige pijlers: leefzorg en leerzorg.

Wij zetten in op leefzorg via een warme onthaaldag, allerlei projectdagen, coachgesprekken, welbevindingsenquêtes, de leerlingenraad en allerlei activiteiten die de teamgeest en het welbevinden van onze leerlingen bevorderen.

Onder leerzorg vind je alles wat bijdraagt tot een beter leerklimaat in de les, tijdens de studie en thuis. De leerlingenbegeleidster is verantwoordelijk voor het coördineren van de zorg in samenwerking met ouders, lerarenteam, directie, CLB en externen. De leerkracht is de spilfiguur voor begeleiding van de leerlingen in zijn klas.

Doordat onze school een kleine school is, is er een lage drempel om de stap naar de leerkracht, coach, leerlingenbegeleidster of directeur te zetten. Ons zorgbeleid is transparant en geeft via gerichte communicatie aan leerlingen, ouders, begeleiders en leerkrachten een duidelijk zicht op het aanbod en de verwachtingen.

M-decreet

Vanaf september 2015 is het huidige M-decreet van kracht. Dit decreet werd ingevoerd om meer leerlingen in het gewoon onderwijs te laten les volgen. Hierbij gaat men uit van het principe van gelijke kansen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Scholen worden hierdoor aangespoord om samen met het CLB redelijke aanpassingen te doen. Vanuit het M-decreet wordt er steeds meer verwacht van leerkrachten om leerlingen te ondersteunen bij moeilijkheden en hen doen groeien in het omgaan met hun belemmeringen. Als school bieden we zorg op maat aan in de vorm van een zorgcontinuüm.

Continuüm van zorg

driehoekmdecreet

Fase 0 omvat alle zorg die vakleerkrachten aanbieden om alle leerlingen in de les de meest optimale ontwikkelingskansen te bieden.

  • bieden van een krachtige leeromgeving
  • rekening houden met de verschillen tussen leerlingen
  • stimuleren – differentiëren – remediëren

Wanneer de brede basiszorg niet meer volstaat, meldt de leerkracht dit bij de CEL leerlingenbegeleiding en stapt dit zorgteam over naar Fase 1.

Fase 1 omvat de extra zorg die afgestemd is op de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen.

  • Remediërende – differentiërende – compenserende of dispenserende maatregelen worden aangeboden. Dit kan onder de vorm van een zorgplan. Deze maatregelen hebben tot doel dat de leerlingen kunnen blijven aansluiten bij de klasgroep.
  • Ouders en leerlingen worden betrokken bij deze maatregelen.
  • Overleg is een belangrijk onderdeel in deze fase.

De coach speelt vaak een grote rol in het overleg rond de begeleiding van deze leerlingen.

De CEL leerlingenbegeleiding gaat op zoek naar differentiatiemateriaal, interventies en organiseert indien nodig info-momenten, het CLB speelt hier een coachende rol.

Fase 2 treedt in werking wanneer de school merkt dat de gedane inspanningen onvoldoende resultaat opleveren en de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school zal in overleg met de ouders het CLB inlichten. Voor de leerling wordt een zorgplan opgesteld en hierbij worden de ouders betrokken.

In deze fase zal het CLB een actievere rol opnemen en bekijken welke zorg er nodig is.

Fase 3 breekt aan wanneer de zorgvraag de gewone draagkracht van de school overstijgt. Hier zijn verschillende opties mogelijk:

  • onderwijs volgen op basis van een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon onderwijs, mits akkoord van de school
  • onderwijs volgen op basis van een individueel aangepast curriculum in een school voor buitengewoon onderwijs van het betreffende type
  • onderwijs volgen op basis van het gemeenschappelijk curriculum in een secundaire school voor buitengewoon onderwijs.

Het CLB pleegt overleg met de ouders en zoekt naar de best mogelijke oplossing voor de leerling.

%d bloggers liken dit: