Zorg

Als school bieden we zorg op maat aan in de vorm van een zorgcontinuüm.

driehoekmdecreet

Continuüm van zorg

Fase 0

Fase 0 omvat alle zorg die vakleerkrachten aanbieden om alle leerlingen in de les de meest optimale ontwikkelingskansen te bieden.

  • bieden van een krachtige leeromgeving
  • rekening houden met de verschillen tussen leerlingen
  • stimuleren – differentiëren – remediëren

Wanneer de brede basiszorg niet meer volstaat, meldt de leerkracht dit bij de CEL leerlingenbegeleiding en stapt dit zorgteam over naar Fase 1.

Fase 1

Fase 1 omvat de extra zorg die afgestemd is op de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen.

  • Remediërende – differentiërende – compenserende of dispenserende maatregelen worden aangeboden. Dit kan onder de vorm van een zorgplan. Deze maatregelen hebben tot doel dat de leerlingen kunnen blijven aansluiten bij de klasgroep.
  • Ouders en leerlingen worden betrokken bij deze maatregelen.
  • Overleg is een belangrijk onderdeel in deze fase.

De klastitularis speelt vaak een grote rol in het overleg rond de begeleiding van deze leerlingen.

De CEL leerlingenbegeleiding gaat op zoek naar differentiatiemateriaal, interventies en organiseert indien nodig info-momenten, het CLB speelt hier een coachende rol.

Fase 2

Fase 2 treedt in werking wanneer de school merkt dat de gedane inspanningen onvoldoende resultaat opleveren en de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school zal in overleg met de ouders het CLB inlichten. Voor de leerling wordt een zorgplan opgesteld en hierbij worden de ouders betrokken.

In deze fase zal het CLB een actievere rol opnemen en bekijken welke zorg er nodig is.

Fase 3

Fase 3 breekt aan wanneer de zorgvraag de gewone draagkracht van de school overstijgt. Hier zijn verschillende opties mogelijk:

  • onderwijs volgen op basis van een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon onderwijs, mits akkoord van de school
  • onderwijs volgen op basis van een individueel aangepast curriculum in een school voor buitengewoon onderwijs van het betreffende type
  • onderwijs volgen op basis van het gemeenschappelijk curriculum in een secundaire school voor buitengewoon onderwijs.

Het CLB pleegt overleg met de ouders en zoekt naar de best mogelijke oplossing voor de leerling.

%d bloggers liken dit: